Avbeställningsskydd

Betalning och resevillkor

Vem är ansvarig:
Friskensfiske
Östvedavägen 174
SE-810 40 Hedesunda. Tel: +46 (0) 73-959 76 35
Av bokningsbekräftelsen framgår vad som köpts och villkor för detta. Har bokning gjorts via
återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att tillse att gällande villkor och betalningsrutiner
efterföljs av kunden.

När blir min bokning bindande?
Bokningen gäller för såväl Friskensfiske som för Dig så snart Du erhållit bekräftelse på
bokningen och Du inom avtalad tid betalt överenskommen summa.
Bokning sker genom mail eller telefon till Friskensfiske@gmail.com eller +46 (0) 73-959 76 35.

Vad, när och till vem skall jag betala?
Du skall betala publicerat pris för bokningen plus eller minus sådana ändringar av skatter som
inträffat efter prislistans tryckning. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av ”Särskilda
Villkor”. Betalning sker till vårt BG: 5317-4272.

För utlandet BIC: HANDSESS IBAN: SE94 6000 0000 001 6775 7148

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Friskensfiske skickar ingen betalningspåminnelse på ev obetald avgift. Bokningen avbokas om
sådan avgift ej är NeDa tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om Du inte
betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.
Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Friskensfiske på tel: +46 (0)291-41004 eller
friskensfiske@gmail.com . Vid avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från
Friskensfiske.
Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av ”Särskilda Villkor” nedan. Vid
avbokning gäller avgifter enligt ”Särskilda Villkor”. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag
räknas som avbokning.

Vad gäller om jag bara vill ändra på något?
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av ”Särskilda
Villkor”. OBS! Ändring av ankomst-/avresedag räknas som avbokning.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda Dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Prisuppgift
se under ”Särskilda Villkor”. Med avbeställningsskydd kan Du avboka fram till 24 tim innan
avresa utan annan avgift än en expeditionsavgift på 5 % av bokningens pris, dock högst SEK 200
om följande inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift):
a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo,
Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t ex omfattande eldsvåda eller
översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid
Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller
försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej.

Vad händer om något går snett?
Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget
ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar
betydelse för Dig - t ex hotell eller stuga i samma klass så har Du rätt att avboka. Du får då
tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du ev redan
hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller evenemang som ingått i bokningen inställs på kort
varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställt evenemang/transporttjänst. Om Du har
klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 (tre) dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår
under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex hotellet eller
stugvärden. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit
hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning.
Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast
60 dagar efter avresa.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens?
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig
till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för
researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Vad gäller när jag bokar en stuga, lägenhet, logi eller aktivitet?
Vi är skyldiga se till att:
● Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
● Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
● Du får information om alla väsentliga förändringar som berör Din bokning.
● Den köpta tjänsten stämmer med beskrivning på bekräftelsen. NeDa ansvarar inte för
löften som getts direkt till Dig utan vår vetskap av ägare eller ägares kontaktperson. Se
till att få sådant löfte skriftligt av dem för säkerhets skull.
● Du får disponera stugan/lägenheten/hotellrummet från det klockslag som angetts på Din
bekräftelse.

Vad har jag för skyldigheter?
* Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella
felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av
väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
* Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten,
transportmedlet, etc. OBS! det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador,
som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap
varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid
bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i
stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid
bokningstillfället, vi utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat
anges.
* Om klagomål gällande störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart
vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där
det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker
återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för
kostnader som föranletts av det ovannämnda.
* Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att
eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
* Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare
har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. OBS! Det står även i beskrivningen för objektet att
husdjur/rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i
objektet kort tid innan objektet tillträdes.
* Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till din stuga/lägenhet/hotellrum vid avresa. Om detta
ej göres debiterar vi dig en avgift för låsbyte.
* Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning
kommer en kostnad om minst SEK 1 000 att debiteras.
* Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

ÖVRIGT
Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. Vänligen notera att: I logipriset ingår
inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol,
toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Friskensfiske. Detta för är
att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Friskensfiske har tillgång till
tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för
avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan
också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt
reserelaterade erbjudanden från Friskensfiske eller för av oss gjord uppföljning.

 

SÄRSKILDA VILLKOR
Utgivare och paketarrangör: Friskensfiske

Minimiålder för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år om ingen högre åldergräns anges på
bekräftelsen. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.
Avgifter och betalning
Bokningens pris, 1000SEK inom 7 dagar. resterande 30 dagar före ankomst, erläggs genom
bankinbetalning . Avbeställningsskydd TILLKOMMER.

Avbeställningsskydd
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Priset är SEK 295 per bokning och gäller för samtliga
namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med
uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga
personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.

Avbeställningskostnader
(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller).
Full betalning 100% om ej annat avtalas vid tillfället.
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift återbetalas ej.

Ändringskostnad
Gäller per bokning och tillfälle, SEK 150.

Överlåtelse
Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före avresedagen.

Bokningsavgift, dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som
arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från
skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på
någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.